Các Anh (Chị) đăng ký theo đường link: http://ttgdtx.btu.edu.vn/dktinanh.php